Technikum ZSI - Informatyk

Informacje ogólne:
Powstanie szkoły – 2005 r.
Cykl kształcenia – 4 lata.

Założeniem Technikum jest umożliwienie uczniom zdobycia zarówno konkretnej wiedzy ogólnej, jak i specjalistycznej oraz przygotowanie ich do kontynuowania nauki na studiach wyższych lub do  wejścia na rynek pracy i biznesu. System kształcenia przedmiotów informatycznych oparty jest na sprawdzonych i solidnych wzorcach, bazuje na nowoczesnych i ciekawych programach nauczania, które są stale modyfikowane i dostosowywane do specyfiki specjalności.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym (dla zawodu technik informatyk) z upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

W trakcie 4 - letniego cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa maturalnego, zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania tytułu TECHNIKA INFORMATYKA. Szkoła przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, związanych głównie z informatyką.
Program nauki umożliwia absolwentom zdobycie umiejętności w zakresie:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami
 • projektowania baz danych i administrowania nimi
 • obsługi programów biurowych
 • tworzenia programów w strukturalnych i obiektowych językach programowania
 • tworzenia stron internetowych i aplikacji internetowych oraz administrowania nimi
 • instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych
 • tworzenia i obróbki grafiki komputerowej
 • podstaw marketingu i zarządzania firmą
 • znajomości języka angielskiego technicznego

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Przedmioty uzupełniające:

 • historia i społeczeństwo

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • lokalne systemy operacyjne
 • sieciowe systemy operacyjne
 • budowa i eksploatacja komputerów
 • witryny i aplikacje internetowe
 • systemy baz danych
 • działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • język angielski zawodowy

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • pracownia budowy i eksploatacji komputerów
 • pracownia sieciowych systemów operacyjnych
 • pracownia lokalnych sieci komputerowych
 • pracownia baz danych
 • pracownia aplikacji internetowych

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

 • Montaż  i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych [E12]
 • Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych [E13]
 • Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych [E14]

Tytuł zawodowy:  TECHNIK INFORMATYK

Możliwości rozwoju kariery zawodowej:
Po ukończeniu nauki uczeń będzie mógł z powodzeniem:

 • obsługiwać komputer w stopniu zaawansowanym
 • obsługiwać systemy operacyjne oraz pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych
 • umiejętnie wykorzystywać wiedzę o budowie i działaniu systemów operacyjnych oraz pracować z innymi systemami
 • posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
 • zakładać i utrzymywać bazy danych i nadzorować ich pracę
 • programować w wybranych językach
 • posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu
 • komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje
 • samodzielnie doskonalić kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez zdobywanie specjalizacji: grafika komputerowa, administracja sieci, projektowanie stron internetowych, eksploatacja sprzętu komputerowego
 • organizować działalność własnej, małej firmy

Typowe miejsca pracy dla technika informatyka:

 • ośrodki obliczeniowe
 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
 • punkty serwisowe
 • firmy administrujące siecią komputerową
 • sklepy komputerowe
 • przedsiębiorstwa, w dziale obsługi informatycznej
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych

Wiedzę i umiejętności uczniowie mogą rozwijać kontynuując naukę na uczelniach wyższych oraz szkołach policealnych.
Wybrane uczelnie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60a. Informacje pod nr tel. (0-59) 845 62 00.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl