Rekrutacja - Wojskowe Liceum Ogólnokształcące

rok szkolny 2020/2021

Pobierz podanie lub Wypełnij i wyślij podanie online

W terminie od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
 • ewentualnie zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP,

W terminie do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • dwie fotografie,
 • kartę zdrowia.

W terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć:

 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • Podstawą przyjęcia do WLO jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz zdanie egzaminu wstępnego, który zostanie przeprowadzony w dniu: 25.06.2020 r. od godz. 9.00.
  • Termin dodatkowy egzaminu: 06.07.2020 r. od godz. 9.00.
  • Wyniki egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone 26.06.2020 r. (I termin) i 07.07.2020 r. (II termin).
  • O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:
   • egzaminu wstępnego (maksymalnie 50 punktów)
   • egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów, przeliczanych w następujący sposób):

Egzamin ósmoklasisty:
j. polski – 100% x 0,35 = 35 pkt
matematyka – 100% x 0,35 = 35 pkt
j. obcy – 100% x 0,30 = 30 pkt


   • czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym: języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie i wychowania fizycznego (maksymalnie 72 punkty, przeliczane w następujący sposób):
celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty
   • za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem kandydat może uzyskać 7 punktów.
   • za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać 18 punktów.
   • za aktywność społeczną kandydat może uzyskać 3 punkty.
  • Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny z zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
– 12 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
– 19 sierpnia 2020 r., godz. 14.00.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl