Rekrutacja - Technikum ZSI

rok szkolny 2018/2019

Pobierz podanie

 

W terminie od 14 maja do czerwca 2018 r. do godz. 15.00 należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
 • potwierdzony przez gimnazjum wykaz ocen za I semestr klasy III  z uwzględnieniem oceny z zachowania,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
 • ewentualnie zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP.

W terminie do 11 lipca 2018 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • dwie fotografie,
 • kartę informacyjną kandydata,
 • kartę zdrowia.
 1. Podstawą przyjęcia do Technikum ZSI jest złożenie odpowiednich dokumentów.
 2. O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:
  • egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100; wynik procentowy z wszystkich części egzaminu mnożony przez 0,2 pkt.),
  • czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym: języka polskiego, matematyki, biologii i chemii (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 80 punktów),
   przeliczanych w następujący sposób:

  celujący

  - 20 punktów

  bardzo dobry

  - 16 punktów

  dobry

  - 12 punktów

  dostateczny

  - 8 punktów

  dopuszczający

  - 2 punkty

   • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów.
   • za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać 15 punktów.
  • Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny z zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 6 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
Postępowanie uzupełniające, w tym wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie weterynarz.
– od 6 lipca 2018 r. od godz. 12.00 do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00.
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 12 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
Spotkanie organizacyjne z rodzicami – 13 lipca 2018 r. godz. 16.00.

Dzień Otwartej Szkoły - 21.04.2018 r. godz. 9.00 - 13.00.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl