Rekrutacja - Policyjne Liceum Ogólnokształcące

rok szkolny 2017/2018

Pobierz podanie

 

W terminie do 16 maja 2017 r.  należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
 • potwierdzony przez gimnazjum wykaz ocen za I semestr klasy III  z uwzględnieniem oceny z zachowania,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
 • ewentualnie zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP.

W terminie do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • dwie fotografie,
 • kartę informacyjną kandydata,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia,
 • kartę zdrowia.
 1. Podstawą przyjęcia do PLO jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, który zostanie przeprowadzony w dniu 09.06.2017 r. od godz. 8.00 (zbiórka w szkole przy ul. Koszalińskiej 9).
 2. Egzamin obejmuje sprawdzenie poziomu sprawności fizycznej (Załącznik Nr 1).
 3. Wyniki egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone 12.06.2017 r. o godz. 12.00.
 4. O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:
  • egzaminu wstępnego (maksymalnie 50 punktów),
  • egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100; wynik procentowy z wszystkich części egzaminu mnożony przez 0,2 pkt.),
  • czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym: języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie i wychowania fizycznego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 80 punktów), przeliczanych w następujący sposób:

  celujący

  - 20 punktów

  bardzo dobry

  - 16 punktów

  dobry

  - 12 punktów

  dostateczny

  - 8 punktów

  dopuszczający

  - 2 punkty

  • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów.
  • za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać 15 punktów.
 5. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny z zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów – 7 lipca 2017 r. godz. 12.00.
Postępowanie uzupełniające – od 10 lipca 2017 r. do 13 lipca 2017 r. do godz. 12.00.
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy uczniów przyjętych do szkoły – 14 lipca 2017 r. godz. 12.00.
Spotkanie organizacyjne z rodzicami – 14 lipca 2017 r. godz. 17.00.

Dzień Otwartej Szkoły – 27.05.2017 r. godz. 9.00 - 13.00.

Załącznik nr 1

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl